Algemene voorwaarden

22-02-2022 v1

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud

en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een

afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels -, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,

diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel- waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument

of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel

waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument

om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,

digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of

mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de

consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te

zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Johanna van Dijke

Vroonstaat 11

4321 AE Kerkwerve

E-mailadres: info@johannavandijke.nl

KvK-nummer: 85504653

Btw-identificatienummer: NL004114921B93

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn

van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de

ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo

spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op

de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,

digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders-op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd

een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b.

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van

de overeenkomst op afstand;

e.

de vereisten voor opzegging van

de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende

een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag

de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De

ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke

wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende

levertijd weigeren.

b.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de da

g

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste

onderdeel heeft ontvangen;

c.

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:

de dag waarop de consument, of een door hem aan

gewezen derde, het eerste product heeft

ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave

van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is

geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of

het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na

het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt

de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de ken

merken en

de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van

het product die het gevolg is

van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer

hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn

door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.

De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk

in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de

dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de

ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige

nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of

elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot

levering van stadsverwarming, indien:

a.

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verst

rekt, of;

b.

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van

gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van

de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten

door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen

14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de

ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het

product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar

gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,

tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet

terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid

krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

maar waarvan de levering

slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

11. Producten die voor een overeenkomst volgens de specificaties van de klant op maat geknipt/gemaakt worden.

 

Artikel 11 - De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen

met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van

de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen

en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat

het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie

beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten

in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,

diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming

van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft

gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op

eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Levering van goederen en/of diensten zal enkel geschieden nadat de betaling van het

verschuldigde bedrag tot stand gekomen in de overeenkomst is ontvangen door de ondernemer,

tenzij anders is overeengekomen.

7. De ondernemers is bij internationale leveringen niet verantwoordelijk voor bijkomende kosten ten

gevolge regelgeving in het land van bestemming.

 

Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door

de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de

overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn

aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden

nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is

bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

plaatsgevonden.

3. De consument heeft deplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14

dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting en te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over

openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de

volgende € 5.000,=

met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de

consument afwijken van genoemde bedragen

en percentages.

5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door de

ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14

dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

betaling binnen deze 14-dagen-termijn, mag de ondernemer de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 15 - Klacht en regeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij

de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langereverwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 wek

en de tijd te geven om de klacht in

onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.

 

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-Aan:

Johanna van Dijke

Vroonstraat 11

4321 AE Kerkwerve

info@Johannavandijke.nl

www.johannavandijke.nl 

 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

Privacyverklaring

22-02-2022 v1

Johanna van dijke, gevestigd aan Vroonstraat 11, 4321 AE, Kerkwerve, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.johannavandijke.nl

Vroonstraat 11

4321 AE Kerkwerve

Tel.: +31618465004

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Johanna van Dijke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze

zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@johannavandijke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Johanna van Dijke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-U te kunnen bellen of e

-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Johanna van Dijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens 1,5 jaar – Garantie

Adres 1,5 jaar – Garantie

Email (verzonden en ontvangen) 1,5 jaar – Garantie

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Johanna van Dijke deelt uw persoonsgegevens met

verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen

aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Johanna van Dijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Johanna van Dijke uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen

met uw nadrukkelijke toestemming.

JouwWeb – Hosting bedrijf van zowel website en email verkeer.

Bunni – Boekhoudprogramma / verwerking facturen.

knab  – Verwerking betalingen.

Mollie  – Ideal betaalverkeer.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Johanna van Dijke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Johanna van Dijke.

U kunt een verzoek tot correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@johannavandijke.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Johanna van Dijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn

van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@johannavandijke.nl